dinsdag 11 februari 2014

Jan Peelen vermist, uit "De oorlogsjaren 1940-1945" van F.A.J. Mesker

3 februari 1945 (p. 120)

Vermissing van Jan Peelen, met 3 man en paard en wagen; Hedenmorgen vroeg togen de Heer Van Rijswijk en de Heer de Lange convooileider der O.T. op weg, om te trachten eenig spoor te ontdekken van Jan Peelen 'met consorten, welke sedert gisterenmiddag als vermist werd vermeld. Bij den Kampfkommandant te Renkum aangekomen, bleek dien van deze kwestie niets bekend te zijn, zoodat werd besloten de reis voort te zetten, naar den Patrimoniumweg, waar de wagen vermoedelijk het laatst geweest was.
Twee schildwachten, welke op genoemden weg surveilleerden, konden mededeelen, dat gisteren inderdaad een wagen langsgekomen was, onder begeleiding van iemand met een vreemdsoortig hoofddeksel op, doch waarschuwden bovengenoemde Heeren tevens niet verder te gaan, omdat verderop 's nachts een mijnenveld door den vijand was aangelegd. Niettemin vervolgden de Heeren Van R. en De L. hun tocht, welke thans voerde naar het kamp „Mooiland", teneinde aldaar hun licht op te steken. Daarbij bleken de vermiste personen inderdaad in het kamp te zijn opgesloten, terwijl paard en wagen reeds in de stellingen waren tewerkgesteld.
Nadat de Heer De Lange, hierbij naarstig bijgestaan door den 'Heer Van Rijswijk, hun misnoegen over deze gang van zaken luidkeels aan den Kampfkommandant kenbaar maakten, trok deze zich terug en werden de gevangenen terstond vrijgelaten. Tevens bleek de mededeeling omtrent verblijf van paard en wagen onjuist te zijn, daar het paard in een schuur stond en de wagen direct werd opgehaald. De lading, bestaande uit een hoeveelheid aardappelen moest evenwel achter, blijven, doch dit was van minder belang, aangezien op den terugweg door 'Renkum wederom in snel tempo eenzelfde lading kon worden ingenomen.
Dit avontuur, dat zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, had dus nog een voorspoedig verloop.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten